Hinweise zur Fahrzeuganlieferung und -abholung

Lkw-Ladezone für Fahrzeuganlieferung und -abholung
Falls das Büro nicht besetzt ist, über die Telefonzelle (1) anmelden.

Bitte beachten:
• Vorwärts einfahren
• Übergabepapiere bereithalten

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 07:00-16:00 Uhr, Freitag 07:00-13:00 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Fahrzeuganlieferung per Nachtanlieferung möglich:
• Fahrzeug auf dem Parkplatz (2) bei der Telefonzelle (1) abstellen
• Schlüssel und Papiere in den Nachtbriefkasten links neben dem Rolltor (3)

 Orientierungsplan

Information on vehicle delivery and collection

Truck loading zone for vehicle delivery and collection
If the office is not manned, register via the telephone box (1).

Please note:
• Drive in forwards
• Have handover papers ready

Opening hours:
Monday to Thursday 07:00-16:00, Friday 07:00-13:00.
Closed on Saturday, Sunday and public holidays

Outside opening hours, vehicle delivery is possible by overnight delivery:
• Park the vehicle in the car park (2) by the telephone box (1)
• Put keys and papers in the night letterbox to the left of the roller shutter (3).

 Orientation plan

Informacje dotyczące dostawy i odbioru pojazdów

Strefa załadunku dla pojazdów dostarczających i odbierających pojazdy
Jeśli biuro nie jest obsadzone, należy zarejestrować się za pośrednictwem skrzynki telefonicznej (1).

Uwaga:
• Wjeżdżać przodem
• Przygotować dokumenty przekazania

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do czwartku 07:00-16:00, piątek 07:00-13:00.
Zamknięte w sobotę, niedzielę i święta państwowe

Poza godzinami otwarcia możliwe jest dostarczenie pojazdu z dnia na dzień:
• Zaparkować pojazd na parkingu (2) przy budce telefonicznej (1)
• Wrzuć kluczyki i dokumenty do nocnej skrzynki na listy po lewej stronie rolety (3).

 Plan orientacyjny

Информация о доставке и получении автотранспорта

Зона погрузки грузовых автомобилей для доставки и сбора автотранспорта
Если в офисе нет сотрудников, зарегистрируйтесь через телефонную будку (1).

Обратите внимание:
• Въезжайте вперед
• Приготовьте документы для сдачи

Часы работы:
Понедельник - четверг 07:00-16:00, пятница 07:00-13:00.
Закрыто в субботу, воскресенье и праздничные дни

В нерабочие часы доставка автомобиля возможна ночной доставкой:
• Припаркуйте автомобиль на стоянке (2) у телефонной будки (1).
• Положите ключи и документы в ночной почтовый ящик слева от рольставен (3).

 План ориентации

Informații privind livrarea și colectarea vehiculelor

Zona de încărcare a camioanelor pentru livrarea și colectarea vehiculelor
În cazul în care biroul nu este deservit de personal, înregistrați-vă prin intermediul căsuței telefonice (1).

Vă rugăm să rețineți:
• Intrați cu mașina înainte
• Pregătiți documentele de predare-primire

Orar de funcționare:
De luni până joi 07:00-16:00, vineri 07:00-13:00.
Închis sâmbăta, duminica și de sărbătorile legale

În afara orelor de deschidere, livrarea vehiculului este posibilă prin livrare peste noapte:
• Parcați autovehiculul în parcarea (2) lângă cabina telefonică (1).
• Puneți cheile și actele în cutia poștală de noapte din stânga oblonului rulant (3).

 Planul de orientare

Информация за доставката и събирането на превозни средства

Зона за товарене на камиони за доставка и събиране на превозни средства
Ако офисът не е обслужван, регистрирайте се чрез телефонната будка (1).

Моля, обърнете внимание:
• Влезте с кола напред
• Подгответе документите за предаване

Работно време:
От понеделник до четвъртък от 07:00 до 16:00 ч., в петък от 07:00 до 13:00 ч.
Затворено в събота, неделя и на официални празници

Извън работното време доставката на автомобила е възможна чрез нощна доставка:
• Паркирайте автомобила на паркинга (2) до телефонната будка (1)
• Поставете ключовете и документите в нощната пощенска кутия вляво от ролетната щора (3).

 План за ориентация

A járműszállítással és -átvétellel kapcsolatos információk

Tehergépkocsi rakodási zóna a járműszállításhoz és -átvételhez
Ha az irodában nincs személyzet, jelentkezzen be a telefonfülkén keresztül (1).

Kérjük, vegye figyelembe:
• Behajtás előre
• Készítse elő az átadási papírokat

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől csütörtökig 07:00-16:00, pénteken 07:00-13:00.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon zárva

Nyitvatartási időn kívül a jármű átadása éjszakai kiszállítással lehetséges:
• A járművet a parkolóban (2) a telefonfülkénél (1) kell leparkolni.
• A kulcsokat és az iratokat a redőnytől balra található éjszakai postaládába (3) dobja be.

 Orientációs terv

Informacije o dostavi i preuzimanju vozila

Zona utovara kamiona za dostavu i preuzimanje vozila
Ako kancelarija nije popunjena, prijavite se preko telefonske govornice (1).

Imajte na umu:
• Povucite naprijed
• Pripremite papire za primopredaju

Radno vrijeme:
Od ponedeljka do četvrtka 07:00 - 16:00, petak 07:00 - 13:00
Zatvoreno subotom, nedjeljom i državnim praznicima

Izvan radnog vremena moguća je dostava vozila noću:
• Parkirajte vozilo na parkingu (2) pored telefonske govornice (1).
• Ključevi i papiri u noćnom sandučetu lijevo od roletne (3)

 orijentacioni plan

Upute za dostavu i preuzimanje vozila

Zona za utovar kamiona za dostavu i preuzimanje vozila
Ako u uredu nema ljudi, prijavite se putem telefonske govornice (1).

Molim Zabilježite:
• Povucite se prema naprijed
• Pripremite papire za primopredaju

Radno vrijeme:
ponedjeljak - četvrtak 07:00 - 16:00, petak 07:00 - 13:00
Subotom, nedjeljom i državnim praznicima zatvoreno

Izvan radnog vremena moguća je dostava vozila noću:
• Parkirajte vozilo na parkiralištu (2) kod telefonske govornice (1).
• Ključevi i papiri u noćnom sandučiću lijevo od rolete (3)

 orijentacijski plan

Informace o přistavení a vyzvednutí vozidla

Nakládací zóna pro přistavení a vyzvednutí vozidla
Pokud není kancelář obsazena, zaregistrujte se prostřednictvím telefonní budky (1).

Upozornění:
• Vjezd dopředu
• Připravte si doklady o předání

Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek 07:00-16:00, pátek 07:00-13:00.
V sobotu, neděli a o svátcích zavřeno

Mimo otevírací dobu je možné přistavení vozidla prostřednictvím nočního doručení:
• Vozidlo zaparkujte na parkovišti (2) u telefonní budky (1).
• Vložte klíče a doklady do noční schránky vlevo od rolety (3).

 Orientační plán

Informacije o dostavi in prevzemu vozil

Nakladalno območje za tovornjake za dostavo in zbiranje vozil
Če v pisarni ni osebja, se prijavite prek telefonske govorilnice (1).

Upoštevajte:
• Vstopite v vozilo naprej.
• Pripravite dokumente za predajo

Delovni čas:
Od ponedeljka do četrtka od 7:00 do 16:00, v petek od 7:00 do 13:00.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto.

Izven delovnega časa je mogoča dostava vozila z nočno dostavo:
• Vozilo parkirajte na parkirišču (2) pri telefonski govorilnici (1)
• V nočni poštni nabiralnik na levi strani rolete (3) vrzite ključe in dokumente.

 Načrt usmerjanja

Informácie o dodávke a odbere vozidiel

Nakladacia zóna pre dodávku a odvoz vozidiel
Ak kancelária nie je obsadená, zaregistrujte sa prostredníctvom telefónnej skrinky (1).

Upozornenie:
• Vjazd dopredu
• Pripravte si doklady o odovzdaní

Otváracie hodiny:
Pondelok až štvrtok 07:00-16:00, piatok 07:00-13:00.
V sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov zatvorené

Mimo otváracích hodín je možné doručenie vozidla prostredníctvom nočného doručenia:
• Zaparkujte vozidlo na parkovisku (2) pri telefónnej búdke (1)
• Kľúče a doklady vložte do nočnej poštovej schránky naľavo od rolety (3).

 Orientačný plán

Information om levering og afhentning af køretøjer

Lastzone til levering og afhentning af køretøjer
Hvis kontoret ikke er bemandet, kan du registrere dig via telefonboksen (1).

Bemærk venligst:
• Kør ind forfra
• Hav overdragelsespapirerne klar

Åbningstider:
Mandag til torsdag 07:00-16:00, fredag 07:00-13:00.
Lukket lørdag, søndag og helligdage

Uden for åbningstiden er det muligt at få bilen leveret med dag til dag-levering:
• Parker bilen på parkeringspladsen (2) ved telefonboksen (1).
• Læg nøgler og papirer i natbrevkassen til venstre for rulleskoddet (3).

 Plan for orientering

Informatie over het leveren en ophalen van voertuigen

Laadzone voor het afleveren en ophalen van voertuigen
Als het kantoor niet bemand is, meld je dan aan via de telefooncel (1).

Let op:
• Rij vooruit
• Houd overdrachtspapieren bij de hand

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 07:00-16:00, vrijdag 07:00-13:00.
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Buiten openingstijden is levering van het voertuig mogelijk via overnight delivery:
• Parkeer het voertuig op de parkeerplaats (2) bij de telefooncel (1)
• Leg sleutels en papieren in de nachtbrievenbus links van het rolluik (3).

 Oriëntatieplan

Indications pour la livraison et l'enlèvement de véhicules

Zone de chargement des camions pour la livraison et l'enlèvement des véhicules
Si le bureau n'est pas occupé, s'annoncer via la cabine téléphonique (1).

Veuillez noter que :
• Entrer en marche avant
• Préparer les documents de remise

Heures d'ouverture :
Lundi à jeudi 07:00-16:00, vendredi 07:00-13:00
Fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

En dehors des heures d'ouverture, la livraison du véhicule est possible par livraison de nuit :
• Déposer le véhicule sur le parking (2) près de la cabine téléphonique (1).
• Déposer les clés et les papiers dans la boîte aux lettres de nuit située à gauche de la porte roulante (3).

 Plan d'orientation

Informazioni sulla consegna e il ritiro dei veicoli

Zona di carico dei camion per la consegna e il ritiro dei veicoli
Se l'ufficio non è presidiato, registratevi tramite la cabina telefonica (1).

Attenzione:
• Guidare in avanti
• Preparare i documenti per la consegna

Orari di apertura:
Da lunedì a giovedì dalle 07:00 alle 16:00, venerdì dalle 07:00 alle 13:00.
Chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi

Al di fuori degli orari di apertura, la consegna del veicolo è possibile tramite consegna notturna:
• Parcheggiare il veicolo nel parcheggio (2) vicino alla cabina telefonica (1).
• Inserire chiavi e documenti nella cassetta delle lettere notturna a sinistra della tapparella (3).

 Piano di orientamento

Πληροφορίες σχετικά με την παράδοση και παραλαβή οχημάτων

Ζώνη φόρτωσης φορτηγών για παράδοση και παραλαβή οχημάτων
Εάν το γραφείο δεν είναι επανδρωμένο, εγγραφείτε μέσω του τηλεφωνικού θαλάμου (1).

Παρακαλούμε σημειώστε:
• Οδήγηση προς τα εμπρός
• Να έχετε έτοιμα τα έγγραφα παράδοσης

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00-16:00, Παρασκευή 07:00-13:00.
Κλειστά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.

Εκτός ωρών λειτουργίας, η παράδοση του οχήματος είναι δυνατή με νυχτερινή παράδοση:
• Παρκάρετε το όχημα στο χώρο στάθμευσης (2) δίπλα στον τηλεφωνικό θάλαμο (1).
• Τοποθετήστε τα κλειδιά και τα έγγραφα στο νυχτερινό γραμματοκιβώτιο στα αριστερά του ρολού (3).

 Σχέδιο προσανατολισμού

Araç teslimatı ve toplama hakkında bilgi

Araç teslimatı ve toplama için kamyon yükleme alanı
Ofiste görevli yoksa, telefon kulübesi (1) aracılığıyla kayıt yaptırın.

Lütfen unutmayın:
• İleriye doğru sürün
• Devir teslim belgelerini hazırlayın

Çalışma saatleri:
Pazartesi-Perşembe 07:00-16:00, Cuma 07:00-13:00.
Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde kapalı

Çalışma saatleri dışında, araç teslimatı gece teslimatı ile mümkündür:
• Aracı telefon kulübesinin (1) yanındaki otoparka (2) park edin
• Anahtarları ve kağıtları panjurun (3) solundaki gece posta kutusuna koyun.

 Oryantasyon planı

Información sobre la entrega y recogida de vehículos

Zona de carga y descarga de vehículos
Si la oficina no está atendida, regístrese a través de la cabina telefónica (1).

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Conduzca hacia delante
• Tenga preparados los documentos de entrega

Horario de apertura:
De lunes a jueves de 07:00 a 16:00, viernes de 07:00 a 13:00.
Cerrado los sábados, domingos y festivos

Fuera del horario de apertura, es posible entregar el vehículo por entrega nocturna:
• Aparque el vehículo en el aparcamiento (2) junto a la cabina telefónica (1)
• Deposite las llaves y la documentación en el buzón nocturno situado a la izquierda de la persiana (3).

 Plan de orientación

Informações sobre a entrega e a recolha de veículos

Zona de carregamento de camiões para entrega e recolha de veículos
Se o escritório não estiver ocupado, registe-se através da cabina telefónica (1).

Atenção:
• Conduzir para a frente
• Preparar os documentos de entrega

Horário de abertura:
De segunda a quinta-feira 07:00-16:00, sexta-feira 07:00-13:00.
Encerrado aos sábados, domingos e feriados

Fora do horário de funcionamento, a entrega do veículo é possível por entrega nocturna:
• Estacionar o veículo no parque de estacionamento (2) junto à cabina telefónica (1)
• Colocar as chaves e os documentos na caixa de correio nocturna à esquerda da persiana (3).

 Plano de orientação